Gebruiksvoorwaarden - Voice Training Centre

1. DEFINITIES
i. ‘Gebruiksvoorwaarden’: deze gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop van Diensten bij ons;
ii. ‘Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij wij ons ertoe verbinden om de Diensten aan u te verstrekken mits voldaan is aan de Gebruiksvoorwaarden;
iii. ‘Partij/Partijen’: u en/of wij;
iv. ‘Consultaties’: alle therapieën die aangeboden worden op de Website, met inbegrip van live therapiesessies;

v. ‘Dienst’: alle diensten die aangeboden worden op de Website, waaronder online cursussen, webinars en Consultaties

vi. ‘Aanvullende Producten’: de goederen die bijkomend worden verstrekt bij de levering van de online cursussen en live sessies;

vii. ‘Consument’: een consument in de zin van artikel I.1,2° WER, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

viii. ‘Professionele Klant’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met ons sluit en die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

ix. ‘U/uw’: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten;

x. ‘Website’: https://www.voiceforbusiness.be/

xi. ‘Wij/we/ons/onze’: de onderneming zoals vermeld in artikel twee van deze Gebruiksvoorwaarden.

2. ONZE IDENTIFICATIE
Wie zijn wij:
Voice Training Centre

Molièrelaan 188

1050 Elsene

België

BTW BE 0760.499.992

Contact:

Bereikbaarheid: Van maandag tot vrijdag, van 07.00 tot 18.00.

Telefoonnummer: +32 479 68 88 53

E-mailadres: info@voiceforbusiness.be

3. TOEPASSING
3.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van onze Diensten. Bij het plaatsen van een bestelling dient u deze Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden met uitsluiting van andere voorwaarden. Behoudens indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard, worden uw eventuele algemene of bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. Niettegenstaande het voorgaande, doen deze Gebruiksvoorwaarden geen afbreuk aan de wettelijke rechten die u op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.
3.2. Wij houden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Gebruiksvoorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de koop, van toepassing tussen u en ons.

4. AANBOD EN AANVAARDING
4.1. Wij doen alle redelijke inspanningen om de informatie over de eigenschappen van de Diensten zo accuraat mogelijk te maken, in zover de technische middelen het toelaten. De online cursussen, webinars en Consultaties die het voorwerp uitmaken van onze Diensten blijven echter een menselijke inspanningsverbintenis en bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Dienst, of de persoonlijke ervaring ervan, kunnen verschillen van de beschrijvingen die weergegeven worden op de Website.
4.2. We kunnen u niet garanderen dat alle Diensten altijd beschikbaar gaan zijn. Indien u een Dienst bestelt via de Website die wij niet kunnen uitvoeren, dan informeren wij u zo vlug mogelijk per e-mail en heeft u het recht om uw bestelling te annuleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van een Dienst op onze Website en/of voor enige schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een bepaald Dienst. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.
4.3. Wij zijn niet gebonden door een aanbod indien dit aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen, voor zover toegelaten, ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in onze prijzen of voorwaarden.
4.4. Uw aanvaarding van ons aanbod gebeurt door het plaatsen van een bestelling of door het boeken van een afspraak op onze Website. Deze aankoop is bindend. Wij zullen uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen een bevestiging van het order of de afspraak versturen naar het door u opgegeven e-mailadres.
4.5. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling of afspraak te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming door u met betrekking tot de bestelling waarbij u betrokken bent.
4.6. Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. Wij kunnen gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover we beschikken, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

5. ONZE PRIJZEN
5.1. De prijzen van onze Diensten staan vermeld op de Website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling of de afspraak. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Diensten zoals die woordelijk worden omschreven. Alle daar vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief btw en eventuele andere door u te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten worden apart vermeld.
5.2. We hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van uw bestelling of afspraak. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan u worden aangerekend.

6. BETALING
6.1. Elke betaling voor onze Diensten wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, vanaf het moment dat u de bestelling plaatst of een afspraak maakt. Voor de betaling van onze Diensten aanvaarden wij Bancontact, Visa, Mastercard, Payconiq, iDeal, Paypal. In het geval van Consultaties voor live sessies wordt u verzocht de betaling onverwijld en uiterlijk 48u voor het afgesproken tijdstip te voldoen. Indien wij uw betaling niet tijdig en/of niet volledig hebben ontvangen, hebben wij het recht uw afspraak te annuleren.
6.2. Wij kunnen de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te voorzien. Wij zorgen voor beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.
6.3. Voor de afhandeling van de betalingen maken wij gebruik van het externe betalingsplatform van Stripe. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via TLS voorzien. Op deze betalingen zijn de Gebruiksvoorwaarden van Stripe van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen.

7. LEVERING EN UITVOERING
7.1. Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk. Wij verstrekken de Diensten met de nodige zorg en vaardigheden, in overeenstemming met de normen van onze sector. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Diensten geleverd worden in overeenstemming met de Overeenkomst en in overeenstemming met de beste handelspraktijken.
7.2. Wij zullen onze Dienst uitvoeren op de datum die vermeld staat op onze Website op het ogenblik dat u de bestelling hebt geplaatst of de datum die werd overeengekomen op het ogenblik dat u een afspraak voor de Consultatie hebt geboekt. De datum van uitvoering van deze afspraak vindt u in de bevestiging van uw afspraak die wij u opsturen.
7.3. Indien u voor de levering van de Dienst gekozen heeft voor een online cursus, webinar of live sessie zal u voorafgaand aan de uitvoering van de Dienst een uniek beveiligingscode ontvangen via het door u opgegeven e-mailadres. De beveiligingscode kan u gebruiken om op het overeengekomen tijdstip in te loggen op de applicatie van Teachable, in geval van online cursussen, of op de applicatie van Zoom, in geval van live sessies of webinars, waarop de uitvoering van de Dienst zal aanvangen. Door het gebruiken van deze applicaties, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van de applicaties Teachable en/of Zoom. Wij kunnen echter niet garanderen dat de applicaties van Teachable en/of Zoom ten alle tijde zal werken. Wij maken immers gebruik van de platformen Teachable en/of Zoom “indien beschikbaar” en “met alle gebreken”. Wanneer de Dienst echter niet kan worden uitgevoerd omwille van een gebrek vanwege de platformen Teachable en/of Zoom, dan gaan we gebruik maken van Google Hangouts. In dat geval zijn de voorwaarden van deze applicatie van toepassing.
7.4. Het is uw verantwoordelijkheid om de levering van de Diensten op het afgesproken tijdstip mogelijk te maken. Indien de Dienst niet kan worden uitgevoerd door een tekortkoming langs uw kant, kan deze niet geannuleerd, noch terug betaald worden. Indien u een Consultatie voordien tijdig annuleert, heeft u het recht om een nieuwe afspraak te maken. Indien u echter de Consultatie annuleert minder dan 48uur voorafgaand aan het afgesproken tijdstip, of indien de uitvoering van de Consultatie niet kan worden uitgevoerd op het afgesproken tijdstip door een tekortkoming langs uw kant (zoals o.m. een no-show), dan wordt de reeds ontvangen betaling aan ons geacht volledig verworven te zijn.
7.5. Wanneer wij er niet in slagen om de Diensten op het overeengekomen tijdstip te leveren, dan verzoekt u te beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet beginnen met de uitvoering van de Dienst binnen de aanvullende termijn heeft u het recht om de Overeenkomst te beëindigen.
7.6. Indien voor de levering van een Dienst Aanvullende Producten worden geleverd, doen wij alle redelijke inspanningen om deze Aanvullende Producten binnen de zeven (7) werkdagen na het plaatsen van uw bestelling te leveren. Het is uw verantwoordelijkheid om de levering van de Aanvullende Producten op de afgesproken plaats in uw aanwezigheid of in de aanwezigheid van een door u aangewezen derde partij mogelijk te maken. Er is sprake van een levering van de Aanvullende Producten van zodra deze één keer aan u zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering van Aanvullende Producten onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs uw kant of door een tekortkoming van de door u aangewezen derde partij, dan zijn de eventuele kosten van een nieuwe leveringspoging volledig voor uw rekening.
7.7. Wanneer wij er niet in slagen om de Aanvullende Producten binnen de zeven (7) werkdagen te laten leveren, dan verzoekt u de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet leveren binnen de aanvullende termijn heeft u het recht om de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zullen we spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

8. HERROEPINGSRECHT
8.1. Deze clausule is enkel van toepassing op Consumenten, zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze clausule geldt enkel wanneer er sprake is van verkoop op afstand. Verkoop op afstand wil zeggen dat er een Overeenkomst gesloten wordt zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van ons en de Consument, en dat er tot op het sluiten van de Overeenkomst, enkel gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand. Het boeken van een Consultatie voor een live sessie kan hieronder verstaan worden.
8.2. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst met betrekking tot Consultaties voor live sessies, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Wij horen uiteraard wel graag de feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.
8.3. Indien u er mee bent akkoord gegaan dat de uitvoering van de Consultaties voor live sessies starten in de herroepingstermijn, dan geldt dit als een afstand van uw herroepingsrecht.
8.4. Als de Consument beroep wilt doen op het herroepingsrecht moet dit aan ons meegedeeld worden binnen veertien (14) kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst met betrekking tot Consultaties voor live sessies. De Consument kan ons via e-mail, er schriftelijke en uitdrukkelijk, van op de hoogte brengen en kan opgestuurd worden naar info@voiceforbusiness.be.
8.5. Indien de Consument het herroepingsrecht inroept in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de wettelijke bepalingen, zullen wij het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen aan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen. Wij zullen de Consument terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
8.6. De Consument heeft geen herroepingsrecht voor dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht).

9. KLANTENDIENST
9.1. Wij streven ernaar om onze klanten tevreden te houden. Onze klantendienst staat dan ook voor u ter beschikking op het telefoonnummer +32 479 68 88 53, via e-mail op info@voiceforbusiness.be of per post op het volgende adres Molièrelaan 188, 1050 Elsene. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over Diensten, het bestelproces of het gebruik van de webshop kunnen hieraan worden gericht.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. In de mate dat dit toegelaten is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.
10.2. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beoogt uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Gebruiksvoorwaarden bedoeld om onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid (inclusief die van onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
10.3. Indien wij toch aansprakelijk zouden worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat u heeft betaald voor de aangekochte Diensten.

11. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
11.1. De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van uw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Gebruiksvoorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze https://www.voiceforbusiness.be/privacy-policy privacy policy.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM
12.1. Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van onze Diensten en Aanvullende Producten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Diensten en Aanvullende Producten blijven bij ons en/of de eigenlijke rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
12.2. De inhoud van de Website is onze eigendom. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van ons over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken.

13. OVERMACHT
13.1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil.
13.2. In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan twee (2) maanden duurt, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn (behalve de terugbetaling van het Dienst dat door u werd betaald en niet werd geleverd).

14. ALGEMEEN
14.1. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Gebruiksvoorwaarden.
14.2. Het feit dat wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van onze rechten en verhindert ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.
14.3. Deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die in de Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.
14.4. De Gebruiksvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen u en ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen u en ons die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

15. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK
15.1. Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle overeenkomsten waarop onderhavige Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
15.2. De Consument kan een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie omtrent de geschillenbeslechting voor Consumenten is te vinden op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.
15.3. Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.


© 2020 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.dejuristen.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.